Umowa Użytkownika

1.          Umowa użytkownika

2.          Załącznik Nr 1. Zabronione Towary

3.          REGULAMIN KONKURSU „HALLOWEENOWE PRZEBRANIA Z LALAFO”

 

UMOWA UŻYTKOWNIKA

 

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.         Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej Umową użytkownika lub Umową albo Ofertą) określa podstawowe zasady i warunki korzystania z Serwisu lalafo.

1.2.         Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenia:

1.2.1.      Serwis lalafo (zwany dalej Serwisem) to Zasób Internetu (strona internetowa) umieszczony w sieci internetowej pod adresem  https://lalafo.pl/, a także aplikacje mobilne oparte na systemach operacyjnych Android i iOS.

1.2.2.      Administracja to Yalla Classifieds Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Yalla Classifieds OÜ) założona i zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem Republiki Estońskiej o kodzie rejestracyjnym 12888798 pod adresem: szosa Pärnu 22, Tallinn, Republika Estońska (Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia), która jest właścicielem i administratorem Serwisu lalafo.

W niektórych przypadkach i dla niektórych serwisów Administracja może zaangażować osoby trzecie (podwykonawców) do wykonania pewnych operacji należycie upoważnionych przez Administrację do świadczenia usług Użytkownikom podczas korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszą Umową.

W szczególności, w ramach porozumienia o współpracy, a także innych umów zawartych pomiędzy Administracją a „UKRAIŃCY UCHODŹCY” VšĮ, w działalność Serwisu i inne projekty realizowane z wykorzystaniem Serwisu jest zaangażowana Organizacja pozarządowa „UKRAIŃCY UCHODŹCY” (Ukrainian refugees, VšĮ), numer rejestracyjny 306052715, adres: J. Savickio gatvė 4-7, Vilnius, 01108, Vilniaus apskritis, Litwa.

Na podstawie odrębnych umów Firma "Ganna Polischuk", Numer NIP: PL 7792545663, Adres: woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań, miasto. Poznań, ul. Rycerskiej, nr 5, lok. 6, 60-343 jest zaangażowana w projekt na osobnych zadaniach.

1.2.3.      Użytkownik to każda osoba, która zaakceptowała i zgodziła się na warunki niniejszej Umowy i korzysta z usług Serwisu. Użytkownikami mogą być również osoby fizyczne lub prawne, z którymi Administracja zawarła odrębne umowy.

Na podstawie art. 5n Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Użytkownicy, jak również kontrahenci Serwisu nie mogą być

 • Rząd Rosji (RF);
 • osoby prawne, organizacje lub organy mające siedzibę (zarejestrowane) w Federacji Rosyjskiej
 • przedstawicielami i/lub kontrahentami wyżej wymienionych osób, którzy działają w ich imieniu.

Zakaz dotyczy wszelkich usług (w tym usług reklamowych) i towarów określonych w Regulaminie.

1.2.4.      Dostawca to Użytkownik Serwisu i właściciel (upoważniony zarządca) Towarów umieszczonych w Serwisie w celu przeniesienia na własność Odbiorców towarów.

1.2.4. (A) Dostawcy-fundacje i Dostawcy-organizacje charytatywne przedstawiają Towary w celu przekazania ich wyłącznie Odbiorcom towarów, o których mowa w pkt. 1. 2. 5. (A) niniejszej Umowy, bezpłatnie (w cenie 0 zł) z uwzględnieniem szczegółów określonych w niniejszej Umowie i innych zasadach Regulaminu Serwisu. Serwis ma prawo zażądać dowodu tożsamości (zidentyfikowania (uwierzytelnienia) Użytkownika) przy składaniu takiego zamówienia.

1.2.4. (B) Dostawcy - osoby fizyczne przedstawiają Towary, które mogą być przekazane bezpłatnie (w cenie 0 zł) Odbiorcom towarów wskazanym w pkt. 1. 2. 5. (A) i pkt. 1.2.5. (B) niniejszej Umowy, bez dodatkowego potwierdzenia tożsamości.

1.2.4. (C) Dostawcy-partnerzy przedstawiają Towary, które mogą zostać przekazane bezpłatnie (w cenie 0 zł) lub za określoną cenę Odbiorcom towarów, określonym w pkt. 1. 2. 5. (A) i pkt. 1.2.5. (B) niniejszej Umowy, bez dodatkowego potwierdzenie tożsamości.

1.2.5.      Odbiorca towarów to zarejestrowany Użytkownik Serwisu otrzymujący na własność Towary Dostawców.

Odbiorcą towaru może być tylko osoba, która posiada wystarczającą zdolność do akceptacji niniejszej oferty i dokonania wszelkich czynności w związku z nią, a także:

1.2.5. (A): obywatele Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania w Ukrainie („podróżni” nie posiadający wizy, ubiegający się o azyl, uchodźcy itp.) wskutek otwartego wojskowego ataku federacji rosyjskiej na Ukrainę i przebywający na terytorium Polski;

1.2.5. (B): inni obywatele (Polski, Ukrainy itp.).

1.2.6.      Profil publiczny to strona osobista Użytkownika, dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis.

1.2.7.      Konto osobiste to strona zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, za pośrednictwem której Użytkownik zarządza swoim kontem.

1.2.8.      Towar to każda rzecz, która jest wytworem natury i/lub pracy ludzkiej, wyrażona w formie materialnej i niezakazana do obrotu.

1.2.9.      Usługa dostawy / Kurier to osoba trzecia, która odbiera i dostarcza Towar.

1.2.10.    Weryfikacja to sprawdzenie Użytkownika poprzez wpisanie w odpowiednim polu na stronie weryfikacyjnej specjalnego kodu weryfikacyjnego wysłanego przez Administrację w wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Użytkownika na stronie weryfikacyjnej.

1.2.11. Identyfikacja (uwierzytelnienie) Użytkownika jest procedurą rozpoznawania Użytkownika w systemie i ustalania, że użytkownik jest właścicielem informacji w Serwisie.

1.3.         Niniejsza Umowa użytkownika składa się z:

1.3.1.      określonych warunków;

1.3.2.      poszczególnych warunków i zasad wyświetlanych w Serwisie. Na przykład, zasad rejestracji Towarów w Serwisie, zasad dotyczących promocji, instrukcji, Polityki prywatności; oraz

1.3.3.      innych warunków odnoszących się do niniejszej Umowy użytkownika lub związanych z nią.

1.4.         Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę (akceptuje ofertę) tylko za pełną i bezwarunkową zgodą na wszystkie jej warunki. Umowę uważa się za zawartą z chwilą jej akceptacji przez Użytkownika.

1.5.         Akceptacja niniejszej Umowy to każde działanie wskazujące na chęć zawarcia umowy przez Użytkownika i mające na celu interakcję Użytkownika z Serwisem, w tym między innymi: rejestracja w Serwisie, faktyczne korzystanie z Serwisu, faktyczne korzystanie z usług w Serwisie lub zawarcie odrębnego dokumentu o przystąpieniu do Umowy.

               Jeżeli określone warunki, zasady lub instrukcje określają inne lub dodatkowe warunki ich akceptacji, zastosowanie mają zasady akceptacji określone w tych dokumentach.

1.6.         Akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że ​​Użytkownik zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy, jak również wszystkimi jej zasadami i warunkami, w całości bez zastrzeżeń i ograniczeń, a także rozumie, potwierdza i jednoznacznie je akceptuje.

1.7.         W przypadku braku zgody Użytkownika z warunkami niniejszej Umowy, Użytkownik zobowiązany jest odmówić dostępu do Serwisu i nie korzystać z usług Serwisu.

1.8.         Odbiorca towaru chcący skorzystać z Serwisu zobowiązany jest do wykonania procedury rejestracji w Serwisie. Rejestracja Użytkownika może być dokonana przez Serwis automatycznie po wprowadzeniu przez Użytkownika danych w niektórych formularzach, które Użytkownik wypełnia podczas korzystania z Serwisu.

1.9.         Użytkownik zobowiązuje się do dostarczania rzetelnych, kompletnych i dokładnych informacji o sobie oraz do zapewnienia ich aktualności i kompletności. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w błąd Administracji i/lub innych Użytkowników co do swojej tożsamości, a także nie zamieszczać w Serwisie danych kontaktowych lub innych danych osobowych osób trzecich bez ich zgody. Administracja zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie zażądać od Użytkownika potwierdzenia danych podanych przez niego podczas rejestracji lub danych o Towarach oraz zażądać dokumentów potwierdzających te dane. W przypadku, gdy Administracja stwierdzi nieprawdziwe lub niedokładne informacje, Administracja ma prawo anulować rejestrację lub zawiesić dostęp do Usługi oraz zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług do czasu dostarczenia dokumentów/informacji na żądanie Administracji.

1.10.      Administracja ma prawo w dowolnym momencie zweryfikować Użytkownika poprzez weryfikację SMS lub w inny sposób. Jeżeli Użytkownik nie przeszedł weryfikacji, Administracja ma prawo zabronić lub ograniczyć korzystanie z Serwisu. Administracja dokonuje wyboru Użytkowników podlegających weryfikacji według własnego uznania. Wszyscy Użytkownicy, którzy zostali zweryfikowani przez weryfikację SMS, mogą używać numeru telefonu do logowania się do Konta osobistego przy użyciu hasła podanego podczas rejestracji.

Administracja ma prawo, według własnego uznania, nie zezwolić na weryfikację Użytkowników, którzy korzystają z numerów telefonów niektórych operatorów telekomunikacyjnych (na przykład operatorów telefonii komórkowej innych krajów, operatorów numerów wirtualnych, operatorów CDMA itp.).

Weryfikacja użytkownika jest konieczna, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu realizacji przez Administrację niniejszej Umowy, w szczególności w celu sprawdzenia, czy Odbiorcą towaru jest właśnie osoba określona w „Postanowieniach ogólnych” niniejszej Umowy.

Administracja w przypadkach, gdy jest to wymagane postanowieniami niniejszej Umowy (w szczególności w przypadkach, gdy należy zdefiniować Użytkownika jako odnoszącego się do Odbiorców towarów określonych w pkt. 1. 2. 5. (A) niniejszej Umowy) oraz w celu wykonania przez Administrację swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ma prawo do identyfikacji (uwierzytelnienia) Użytkownika za pomocą uwierzytelniania elektronicznego Użytkownika w usłudze uwierzytelniania elektronicznego zintegrowanego systemu identyfikacji elektronicznej (Bank ID itp.). Szczegółowe informacje na temat celów i sposobów identyfikacji zawarte są w Polityce Prywatności Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi poddania się identyfikacji, Serwis ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług, a Dostawcy, o których mowa w pkt. 1.2.4. (A) niniejszej Umowy, mogą odmówić takiemu Użytkownikowi przekazania Towarów.

1.11.       Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie ma prawa przenosić, cedować, sprzedawać, przekazywać do użytku lub w inny sposób zbywać swojego loginu i hasła w celu uzyskania dostępu do Serwisu bez zgody Administracji. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania z wykorzystaniem swojego loginu i hasła, a także za działania dokonywane na Koncie osobistym takiego Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do korzystania z usług Serwisu przy użyciu wyłącznie własnego loginu i hasła. Jeżeli zarejestrowany Użytkownik ma podstawy, aby podejrzewać nieuprawniony dostęp do jego Konta osobistego, Użytkownik ten zobowiązuje się do zmiany swojego hasła. W przypadku, gdy Zarejestrowany Użytkownik stwierdzi nieautoryzowany dostęp osób trzecich do Konta osobistego Użytkownika, musi niezwłocznie powiadomić o tym Administrację.

1.12.       Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę i zezwala Administracji na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, w tym numerów telefonów, adresu e-mail, w szczególności na zbieranie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizację, zmianę), wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie transgraniczne), depersonalizowanie, blokowanie, niszczenie danych osobowych i przekazywanie ich do kontrahentów Administracji w celu dalszego przetwarzania (w tym zbierania, systematyzacji, gromadzenia, przechowywania, wyjaśniania (aktualizacji, zmiany), wykorzystywania, rozpowszechniania (w tym przekazywania transgranicznego), depersonalizowania, blokowania, niszczenia danych osobowych w celu:

-             realizacji przez Administrację jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

-             prowadzenia badań mających na celu poprawę jakości usług Administracji;

-             prowadzenia programów marketingowych, badań statystycznych;

-             a także promowania usług na rynku poprzez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem za pośrednictwem różnych środków komunikacji, w tym m.in.: listy mailowej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, Internetu.

Użytkownik wyraża zgodę i zezwala Administracji i kontrahentom Administracji na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika za pomocą zautomatyzowanych systemów zarządzania bazami danych, a także innego oprogramowania używanego lub opracowanego na zlecenie Administracji. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych do kontaktów podanych przez Użytkownika.

Określona zgoda Użytkownika może zostać zmieniona lub odwołana w ustawieniach programu i/lub w ustawieniach urządzeń Użytkownika.

Administracja nie przekazuje osobom trzecim niezwiązanym z Serwisem żadnych kontaktów ani innych danych osobowych i innych podanych przez Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik udzielił takiej zgody na przekazanie swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych niniejszą Umową lub ustawodawstwem.

Szczegółowe zasady udostępniania i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności, która stanowi integralną część niniejszej Umowy.

 

2.            ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 

2.1.         Wszelkie umowy zbycia (przekazywania) Towarów zawierane są bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami (Dostawcą i Odbiorcą towarów). Tym samym Administracja nie jest uczestnikiem (stroną) takich umów, nie jest stroną relacji pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą towarów, a jedynie zapewnia platformę komunikacyjną i za pośrednictwem Serwisu pomaga Użytkownikom w wypełnianiu ich umów zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie ryzyka i odpowiedzialność związane lub mogące wyniknąć z umów z udziałem Towarów umieszczonych w Serwisie ponoszą Użytkownicy.

2.2.         Administracja nie jest zbywcą i/lub właścicielem Towarów umieszczonych w Serwisie. Dostawca potwierdza również i zgadza się, że Administracja i/lub jej osoby afiliowane, a także pełnomocnicy lub partnerzy, z którymi Administracja zawarła umowę, nie nabywają własności żadnego z Towarów Dostawcy.

2.3.         Administracja nie jest pełnomocnikiem ani pośrednikiem Dostawców.

2.4.         Administracja nie świadczy usług magazynowania (w tym odpowiedzialnego magazynowania).

2.5.         Administracja nie świadczy usług transportowych, logistycznych ani dostaw towarów i nie pełni rolę firmy transportowej lub dostawcy Towarów, i takie usługi transportowe, logistyczne lub dostawy towarów są realizowane przez niezależne strony trzecie, które nie są pracownikami Administracja lub jej osobami afiliowanymi. Administracja może jedynie zapewnić wsparcie w organizacji usług w zakresie dostawy Towarów.

2.6.         Odbiorca towarów samodzielnie podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług lub ofert osób trzecich na własne ryzyko i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administracji lub jej podmiotów powiązanych lub pełnomocników związanych ze skutkami świadczenia usług przez osoby trzecie lub konsekwencjami przyjęcia ofert Dostawców, w tym, ale nie ograniczając się, innymi stratami, uszkodzeniem, opóźnieniami w dostawie Towarów, innymi stratami lub wydatkami, a także przed wszelkimi innymi roszczeniami związanymi z takimi usługami i/lub ofertami. Spory dotyczące ochrony praw konsumentów, a także te powstałe na podstawie zobowiązań prawnych lub prawa, którego stosuje się do świadczenia odpowiednich usług, rozstrzygane między Użytkownikami i/lub osobami trzecimi, które świadczą odpowiednie usługi, oferty.

2.7.         Usługi są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „jeśli dostępne”. Administracja zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, bezpośrednich, pośrednich lub przewidzianych ustawodawstwem, które nie są określone w niniejszych warunkach, w szczególności gwarancji pośrednich zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej. Ponadto Administracja nie składa oświadczeń ani nie udziela poręczeń lub gwarancji niezawodności, terminowości, jakości, przydatności lub dostępności usług Administracji lub innych usług stron trzecich lub Towarów zamówionych poprzez korzystanie z Usług Administracji, lub z tego, że Usługi będą świadczone w sposób ciągły lub bezawaryjny. Administracja nie gwarantuje jakości, przydatności, bezpieczeństwa ani możliwości dostawców zewnętrznych.

2.8.         Użytkownicy są odpowiedzialni za uzyskanie dostępu do sieci przesyłowej danych niezbędnych do korzystania z Serwisu/Usług. Po uzyskaniu dostępu do usług lub korzystanie z nich za pomocą urządzenia bezprzewodowego może zostać obciążone opłatą za wysyłanie wiadomości SMS i przesyłanie danych według stawek sieci komórkowej Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zakup i aktualizację zgodnego sprzętu lub urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do usług i Aplikacji w celu ich wykorzystania oraz uzyskania wszelkich ich aktualizacji. Administracja nie gwarantuje funkcjonowania Serwisu i usług lub ich części na określonym sprzęcie lub urządzeniach. Ponadto dostęp do Serwisu i/lub świadczenie usług może zostać przerwane lub opóźnione z powodu działania sieci Internet i elektronicznych środków komunikacji.

 

3.            USŁUGI ADMINISTRACJI

 

3.1.         Administracja zapewnia Użytkownikom dostęp do oprogramowania Serwisu za pośrednictwem sieci Internet, zapewnia utworzenie i umieszczenie w Serwisie Konta osobistego Użytkownika, a także zapewnia tworzenie i umieszczanie publikacji (propozycji / ogłoszeń) z Towarami w Serwisie (zwane dalej łącznie Dostępem), a także może świadczyć dodatkowe usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

3.2.         Administracja świadczy usługi wyłącznie na rzecz Użytkowników Serwisu.

3.3.         Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi mogą być świadczone: (А) przez poszczególne podmioty zależne lub afiliowane Administracji; albo (В) przez niezależne osoby trzecie (partnerów Administracji), z którymi Administracja zawarła stosowne umowy.

3.4.         Użytkownicy mogą korzystać z usług Administracji tylko w celach zgodnych z ustawodawstwem (na przykład dostęp do Serwisu można uzyskać wyłącznie w celu sprzedaży Towarów nieobjętych zakazem lub wyłącznie w celu otrzymania Towarów przez Odbiorców towarów określonych w rozdziale „Postanowienia ogólne” niniejszej Umowy.

Korzystając z usług Administracji, Użytkownik zobowiązuje się nie stwarzać niedogodności, obaw, komplikacji ani powodować materialnych lub innych szkód jakiemukolwiek dostawcy zewnętrznemu lub jakiejkolwiek innej stronie.

3.5.         Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych informacji, które uniemożliwiły Administracji prawidłową realizację niniejszej Umowy. Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej strony za jakiekolwiek koszty, straty lub szkody spowodowane przez niedokładne lub niekompletne dane podane przez Użytkownika lub spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem odpowiednich formularzy przez Użytkownika.

3.6. Użytkownicy uznają, że korzystanie z Serwisu może prowadzić do powstania zobowiązania do zapłaty za usługi świadczone przez Administrację (Serwis) lub osoby trzecie. Gdy jest to określone w Regulaminie Serwisu, płatność za usługi może obowiązywać:

3.6.1. wszystkich Użytkowników Serwisu (z wyjątkiem Odbiorców towarów określonych zgodnie z pkt. 1. 2. 5. (A) niniejszej Umowy) - za usługi świadczone przez osoby trzecie (np. usługi dostawy itp.) i/lub usługi świadczone przez Administrację (np., ale nie wyłącznie, usługi dostępu do Serwisu lub usługi umieszczania Towarów w Serwisie, inne usługi);

3.6.2. Odbiorców towarów określonych w pkt. 1.2.5. (A) niniejszej Umowy – za usługi świadczone przez

osoby trzecie (np. usługi kurierskie itp.). Domyślne, usługi świadczone przez Administrację Serwisu dla wskazanej kategorii Użytkowników udostępniane są nieodpłatnie.

3.6.3 Użytkowników Serwisu, z którymi Administracja zawarła odrębne umowy – za usługi świadczone przez osoby trzecie (np. usługi dostawy itp.) oraz usługi świadczone przez Administrację, określone w takich umowach i/lub niniejszej Umowie (np., ale nie wyłącznie, usługi dostępu do Serwisu lub usługi przedstawiania Towarów w Serwisie, inne usługi);

3.7. Jeśli jest to wymagane przez prawo, płatności mogą obejmować odpowiednie podatki.

3.8. Wartość usług, a także wszelkie stawki Serwisu, nie obejmują prowizji i opłat, które mogą być pobierane przez osoby trzecie w związku ze świadczonymi przez nie usługami (np. prowizje banku z tytułu przelewu środków pieniężnych), chyba że odrębne ustalenia Administracji i Użytkownika stanowią inaczej. Koszty takie ponoszą Użytkownicy i w każdym przypadku nie podlegają odszkodowaniu. Administracja nie ponosi również odpowiedzialności za takie prowizje i opłaty oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej w związku z nimi. Do wybranej przez Użytkownika metody płatności również mogą być zastosowane dodatkowe warunki, ustalone przez odpowiedniego Dostawcę usług płatniczych. Administracja poleca zapoznanie się z tymi warunkami przed skorzystaniem z metody płatności.

3.9. Płatności dokonane przez Użytkownika nie mogą zostać zwrócone ani zrekompensowane, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to przewidziane w niniejszej Umowie, innych umowach dwustronnych, których stroną jest Administracja, bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lub na mocy decyzji Administracji.

3.10. Administracja oferuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z płatnościami dokonywanymi przy udziale systemów płatności zaangażowanych przez Administrację. Dane kontaktowe obsługi Serwisu w związku z takimi płatnościami znajdują się na stronie „Kontakty”.

 

4.            OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

4.1.         Administracja zapewnia możliwość i wyraża zgodę na umieszczanie publikacji (propozycji / ogłoszeń) w Serwisie.

4.2.         Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogą być uznane za naruszające ustawodawstwo lub normy prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i/lub praw pokrewnych, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia normalnego funkcjonowania Serwisu.

4.3.         Komentarze, wiadomości, a także inne zapisy Użytkownika w Serwisie nie mogą być sprzeczne z wymogami ustawodawstwa i ogólnie przyjętymi normami moralności i etyki.

4.4.        W celu uzyskania przez Administrację prawa do publikowania ogłoszeń (propozycji / publikacji), wiadomości i informacji przekazanych przez Użytkownika, a także w innych celach zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Użytkownik przenosi na Administrację ogólnie obowiązujące, nieograniczone czasowo, niewyłączne prawo do używania, rozpowszechniania, publikowania, demonstrowania, kopiowania, dublowania, powielania, informacji, obrazów, fotografii i publikacji. Powyższe uprawnienia przyznawane są Administracji nieodpłatnie. Użytkownik udziela wszystkim Użytkownikom Serwisu prawa dostępu do zamieszczonych przez siebie informacji.

Niniejsza Licencja jest udzielana Administracji w celu wyświetlania na Serwisie i świadczenia innych usług określonych w niniejszej Umowie, a także z partnerami Administracji, za pośrednictwem których dokonuje się promowania Serwisu, także w dowolnym miejscu przez internet, w tym w wyszukiwarkach i sieciach społecznościowych. Udzielenie licencji jest również niezbędne w celu pełnego korzystania z Serwisu. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Administracja nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych za pomocą funkcji Serwisu innym Użytkownikom.

4.5.         Administracja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z przekazaniem Użytkownikowi jakichkolwiek informacji i danych.

4.6.         Umieszczanie informacji w Serwisie odbywa się zgodnie z zasadami i instrukcjami Serwisu. Dostawca zobowiązuje się do podania dokładnych i kompletnych informacji, a także do sprawdzenia określonych informacji (w tym o Towarze) w Serwisie, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowych lub niepełnych danych może poprawić lub uzupełnić niezbędne informacje.

4.7.         Zamieszczając ogłoszenie z Towarem, Użytkownik gwarantuje i potwierdza, że ​​ma prawo do podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do takiego Towaru.

Dostawca gwarantuje i potwierdza, że ​​ma prawo zbywać Towary (dysponować nimi) zgodnie z wymogami ustawodawstwa. Dostawca gwarantuje i potwierdza, że ​​Towary umieszczone w Serwisie nie są poszukiwane, skradzione, aresztowane, zastawione lub w inny sposób zakazane do sprzedaży (dysponowania Towarami), nie zostały nikomu sprzedane, podarowane, nie były w inny sposób zbywane, osoby trzecie nie mają sporu prawnego dotyczącego Towaru, a także praw do niego.

Jeżeli wymaga tego ustawodawstwo, Użytkownik gwarantuje i potwierdza, że ​​posiada wszelkie niezbędne prawa, licencje, zezwolenia na Towar, informacje i dane, w tym wszelkie patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa własności intelektualnej lub posiada odpowiednią pisemną zgodę, licencję lub pozwolenie osób trzecich do wykorzystywania ich nazw, obrazów lub innych obiektów.

4.8.       Serwis ma prawo zażądać od Użytkownika dokumentacji i/lub dodatkowych informacji dotyczących umieszczonych Towarów lub informacji podanych przez Użytkownika. Serwis ma prawo do opóźnienia publikacji do czasu dostarczenia takiej dokumentacji lub informacji.

4.9.       W Serwisie mogą być publikowane dowolne Towary, z wyjątkiem Towarów, które zgodnie z ustawodawstwem i/lub zasadami Serwisu nie mogą być publikowane w Serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące zabronionych Towarów znajdują się w Załączniku do niniejszej Umowy „Zabronione Towary” oraz mogą być określone w innych Zasadach i warunkach Serwisu. Towary, które z różnych przyczyn nie mogą zostać przekazane Odbiorcom towarów i/lub należą do Towarów Zabronionych nie są publikowane w Serwisie. Takie Towary mogą zostać zwrócone Dostawcy lub zutylizowane.

4.10.       W celu utrzymania wysokiej jakości usług w Serwisie i/lub innych celów określonych w niniejszej Umowie, ustawodawstwie lub na mocy uchwały Administracji, Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby aktywnych publikacji w Serwisie i/lub ograniczenia liczby Użytkowników w Serwisie i/lub ograniczenia działań Użytkowników w Serwisie.

4.11.       Administracja ma również prawo do ograniczenia liczby zamówień (ustalenia limitów) Towarów przez jednego Odbiorcę towarów lub do ograniczenia liczby publikacji od jednego Dostawcy w celu uwzględnienia interesów wszystkich Użytkowników i/lub innych celów.

4.12.       Towar jest przekazywany do Odbiorcy za pośrednictwem usług dostawy lub osobiście do Odbiorcy towarów w miejscu wydania (jeśli dotyczy).

4.13.       Odbiorca towarów, który zdecydował się na przekazanie mu Towarów Dostawcy, zawiera z Dostawcą małą zwykłą umowę zbycia Towaru – umowę darowizny, o ile nie ustalono inaczej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą towaru, na podstawie której prawo własności przechodzi z Dostawcy na Odbiorcę towaru z dniem faktycznego odbioru Towaru przez Odbiorcę towaru. Od tego momentu Dostawca traci własność (w tym dysponowanie) Towaru i Towar nie podlega zwrotowi do Dostawcy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie i/lub ustawodawstwie.

4.14.       Dostawca ma prawo w każdym czasie odmówić umieszczenia Towaru w Serwisie do momentu przekazania Towaru Odbiorcy towaru.

Umowa zbycia Towaru po przekazaniu Towaru Odbiorcy towaru może zostać rozwiązana, a Odbiorca towaru zobowiązuje się do zwrotu Towaru Dostawcy w przypadkach określonych w ustawodawstwie.

4.15.        Sposób zwrotu Towarów określa Regulamin ustalony przez Dostawcę i może być określony w dodatkowych zasadach Serwisu.

O ile regulamin Dostawcy, regulamin Serwisu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, termin zwrotu Towarów przez Odbiorcę towarów wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru przez Odbiorcę towaru.

Odbiorca towarów w określonym terminie może zwrócić się do Administracji Serwisu lub Dostawcy bezpośrednio z odpowiednim wnioskiem sporządzonym w dowolnej formie. Zwrot Towaru do Dostawcy we wszystkich przypadkach określonych w niniejszej Umowie lub ustaleniach Użytkowników, może być realizowany w następujący sposób:

4.15.1. Odbiór własny.

4.15.2. Zwrot Towarów za pośrednictwem zewnętrznych firm wysyłkowych lub kurierskich.

O ile zasady określone przez Dostawcę nie stanowią inaczej, warunki zwrotu Towarów za pośrednictwem zewnętrznych usług dostawy lub Kuriera są następujące:

Odbiorca towaru może skorzystać z bezpłatnego zwrotu metodą Paczkomat InPost dla zamówień, w których cena zakupionego towaru przekracza 1 zł (bez kosztów przesyłki). W tym celu Odbiorca towaru musi skontaktować się z działem obsługi klienta Serwisu za pośrednictwem czatu. Odbiorca towaru otrzyma kod do nadania przesyłki oraz instrukcje. Po dotarciu paczki do magazynu środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności w ciągu 10 dni roboczych.

4.16.       Jeżeli Dostawca nie uzgodnił sposobu zwrotu Towaru lub Dostawca nie skontaktował się w sprawie zwrotu Towaru, Towar może zostać zwrócony w dowolny z wyżej opisanych bez uprzedniego uzgodnienia z Dostawcą sposobu zwrotu.

4.17.       Inne warunki zwrotu Towarów są uregulowane w odpowiednich zasadach Dostawcy, i/lub Serwisu lub uzgodnione dodatkowo.

4.18.       Dodatkowe warunki sprzedaży Towarów

Odbiorca nabywa towary objęte oznaczonymi ogłoszeniami na następujących, niżej opisanych zasadach:

4.18.1.  Dostawcą danego towaru w ogłoszeniu prezentowanym na stronie internetowej serwisu jest osoba fizyczna w nim wskazana (dalej zwana „Dostawcą”). Dostawca akceptuje opisany w ust. 2 schemat przejścia własności rzeczy oraz podział obsługi zakupu realizowany przez wskazane niżej podmioty. 

4.18.2. Z chwilą wyboru towaru przez Odbiorcę i kliknięcia przez niego na przycisk „Zapłać” oraz dokonania zapłaty za towar, prawo własności rzeczy przechodzi z Dostawcy na Gannę Polischuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Ganna Polischuk” ul. Rycerska nr 5, lok. 6, 60-343 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP: 7792545663 (zwana dalej „Sprzedawcą”), a następnie ze Sprzedawcy na Odbiorcę. W związku z powyższym z uwagi na to, iż Dostawca jest przedsiębiorcą, Odbiorcy przysługuje ochrona praw konsumenckich"

4.18.3. Każdy zakup dokonany przez konsumentów jest chroniony na mocy przepisów konsumenckich. Oznacza to, iż Odbiorca ma prawa związane ze zwrotami i gwarancjami, w zależności od cech danego towaru, opisanych przez Dostawcę. Obsługę zakupu prowadzą następujące podmioty:

 • Ganna Polischuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ganna Polischuk” jest gwarantem praw konsumenckich Odbiorcy, realizowanych bezpośrednio przez Lalafo na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Lalafo a Sprzedawcą.

 • Lalafo odpowiada za udostępnienie i promowanie ogłoszeń, możliwość zakupu towaru za pośrednictwem serwisu, konfekcjonowanie, wysyłkę, obsługę zamówienia, zwroty i inne usługi na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie. W związku z tym wskazuje się następujące dane kontaktowe: [email protected]

 • Partner płatności jest odpowiedzialny za zapewnienie metody płatności online.

4.18.4. Przy niniejszej sprzedaży nie ma zastosowania indywidualne dostosowanie ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

4.19.       Uprawnienia konsumenta:

4.19.1.       Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

4.19.2.       Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4.19.3.       I dalej:

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

3)brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych wyżej;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

5.            PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI

 

5.1.         Użytkownicy zgadzają się, że Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy według własnego uznania.

5.2.         W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i/lub na mocy uchwały Administracji, Administracja ma prawo w dowolnym momencie jednostronnie zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp takiego Użytkownika do Serwisu. W takim przypadku Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone Użytkownikowi w wyniku takich działań.

5.3.         Administracja ma prawo do wysyłania wiadomości do Użytkowników, w tym wiadomości e-mail na adresy e-mail Użytkownika lub numery telefonów komórkowych Użytkownika zawierające informacje organizacyjno-techniczne, informacyjne lub inne informacje o możliwościach Serwisów Administracja, jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę.

5.4.         Jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawodawstwem, Administracja może wykorzystywać treści Użytkownika w kampaniach reklamowych Administracji.

5.5.         Administracja ma prawo w dowolnym momencie zakończyć wyświetlanie dowolnych Towarów z przyczyn naruszających zasady określone w niniejszej Umowie, a także z przyczyn naruszających prawa innych Użytkowników lub naruszających obowiązujące ustawodawstwo, a także z innych przyczyn. Administracja ma prawo redagować publikacje, a także dokonywać wszelkich innych czynności z publikacjami zgodnie z ustawodawstwem.

5.6.         Zgodnie z uchwałą Administracji, Serwis może być czasowo częściowo lub całkowicie niedostępny z powodu wykonywania prac profilaktycznych lub innych, albo z jakichkolwiek innych przyczyn o charakterze technicznym. Administracja ma prawo do okresowego wykonywania niezbędnych prac profilaktycznych lub innych prac z Serwisem, z uprzednim powiadomieniem Użytkowników lub bez takiego powiadomienia.

 

6.            PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

6.1.         Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy i jej załączników.

6.2.         Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisów wyłącznie w celach zgodnych z ustawodawstwem, do przestrzegania obowiązującego ustawodawstwa, a także praw i uzasadnionych interesów Administracji.

6.3.         Użytkownik będący osobą fizyczną niniejszym potwierdza, że ​​jest w pełni zdolny do dokonywania czynności, nie podlega opiece w żadnej formie.

6.4.         Użytkownik nie ma prawa samodzielnie lub z pomocą osób trzecich:

6.4.1.      dekompilować, deasemblować, rekonstruować lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy lub technologie podstawowe, metodyki lub algorytmy związane z Serwisem;

6.4.2.      niewłaściwe korzystać z Serwisu poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogą w jakikolwiek sposób zaszkodzić korzystaniu z Serwisu.

6.4.3.      obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w jakiekolwiek funkcje Serwisu związane z bezpieczeństwem;

6.4.4.      zbierać jakiekolwiek dane z Serwisu, z wyjątkiem danych podanych w Umowie; kopiować, powielać, modyfikować, rozpowszechniać i prezentować publiczności wszelkie informacje zawarte w Serwisie (z wyjątkiem informacji dostarczonych przez samego Użytkownika) bez uprzedniej pisemnej zgody Administracji;

6.4.5.      zgłaszać lub przesyłać treści, które zawierają przemoc lub są obraźliwe, zawierające groźby, nieprzyzwoite, zwodnicze lub fałszywe;

6.4.6.      zgłaszać lub przesyłać treści, których Użytkownik nie jest właścicielem lub nie ma prawa do korzystania lub które w inny sposób naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa osób trzecich;

6.4.7.      podejmować działania, które mogą być uznane za naruszające ustawodawstwo lub normy prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i/lub praw pokrewnych, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia praw osób trzecich;

6.4.8.      zgłaszać lub dodawać jakichkolwiek informacji lub komentarzy na temat innej osoby bez zgody tej osoby;

6.4.9.      zagrażać, nadużywać lub ingerować w prywatność innych osób, lub drażnić, sprawiać kłopotów lub wywoływać nieuzasadnionych obaw ani nękać, denerwować, zawstydzać, martwić, niepokoić lub drażnić jakiejkolwiek innej osoby.

6.4.10.    korzystać z automatycznych programów do uzyskania dostępu do Serwisu bez pisemnej zgody Administracji; korzystać z dowolnych zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi „robotów”, „botów”, „pająków” lub „czytników offline” w celu uzyskania dostępu do Serwisu w taki sposób, aby skierować do Serwisu więcej żądań, niż człowiek obiektywnie może skutecznie wykonać w tym samym czasie; podejmować działań, które mogą doprowadzić do zawieszenia pracy;

6.4.11.    wykorzystywać informacji i danych osobowych przekazanych przez innych Użytkowników do celów innych niż określone w niniejszej Umowie.

6.5.         Użytkownik nie ma prawa pozostawiać w publikacjach w Serwisie linków do stron serwisów internetowych zawierających propozycje sprzedaży, użytkowania lub innych informacji o towarach i usługach.

6.6.         Użytkownik ma inne prawa i ponosi inne obowiązki określone niniejszą Umową i obowiązującym ustawodawstwem.

 

7.            KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA

 

7.1.        Korespondencja Użytkownika z Administracją lub ze służbą wsparcia Serwisu prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej  [email protected] i/lub na adres wskazany w pkt 1.2. niniejszej Umowy, a także za pośrednictwem innych środków komunikacji, w szczególności wymienionych na stronie „Kontakty” pod linkiem https://lalafo.pl/contacts.

7.2.        Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że komunikacja może odbywać się poprzez zamieszczanie wiadomości w Serwisie.

7.3.         Wiadomości opublikowane w Serwisie uważa się za doręczone Użytkownikowi od momentu ich publikacji.

7.4.         Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie wiadomości i powiadomienia są również uważane za zakończone, jeśli takie wiadomości i powiadomienia są wysyłane w wewnętrznym systemie przesyłania wiadomości Serwisu.

Wiadomości wysyłane w wewnętrznym systemie przesyłania wiadomości Serwisu uważa się za doręczone Użytkownikowi prawidłowo i we właściwej formie oraz zgodnie z warunkami niniejszej Umowy od dnia wysyłania do konta odpowiedniego Użytkownika.

7.5.         Użytkownikowi zabrania się pozostawiania w Serwisie jakichkolwiek komentarzy, dyskusji i innych zapisów dotyczących działań moderatorów i Administracji (w tym, lecz nie wyłącznie, o charakterze obraźliwym). W przeciwnym razie Administracja Serwisu ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta osobistego takiego Użytkownika.

7.6.          Pozostałe warunki komunikacji i wysyłania wiadomości za pośrednictwem danych kontaktowych Użytkownika zawarte są w Polityce Prywatności.

 

8.            ODPOWIEDZIALNOŚĆ. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

8.1.         Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, błędy, pominięcia, przerwy, wady i opóźnienia w przetwarzaniu i transmisji danych, awarie linii komunikacyjnych, zniszczenie jakiegokolwiek sprzętu, nieuprawniony dostęp osób trzecich do Serwisu, które spowodowały ograniczenie dostępu Użytkownika do Serwisu. Administracja nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkownika za ograniczenia w dostępie do Serwisu, za zawieszenie dostępu do Serwisu, jeżeli te ograniczenia i zawieszenie wynikają z siły wyższej, która powstała po zawarciu niniejszej Umowy i na których występowanie Strony nie mogły wpłynąć, w tym między innymi następujące: wojny, zamieszki, strajki, sabotaż, embarga, pożary, powodzie, klęski żywiołowe, pogorszenie sytuacji elektronicznej lub radiologicznej, wybuchy, działania lub bezczynność rządu państwa, akty organów państwowych i/lub samorządów terytorialnych, zmiany w ustawodawstwie, awarie w sieciach publicznych, zmiany warunków dostępu do urządzeń łączności przewodowej i kablowej.

8.2.         Zamieszczając informacje o sobie, Użytkownik rozumie i zgadza się, że takie informacje są umieszczane w Serwisie w dostępie publicznej, tj. są dostępne do wglądu dla każdego odwiedzającego lub Użytkowników Serwisu.

Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu na własne ryzyko. Użytkownik rozumie i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z oszustwami w Internecie, a także umieszczaniem informacji przez Użytkownika, w tym między innymi: ryzyko trafiania adresu e-mail na listach do spamowania, ryzyko trafiania adresu e-mail do różnego rodzaju oszustów, ryzyko trafiania numeru telefonu do spamerów SMS i/lub oszustów SMS oraz inne ryzyka wynikające z takiego zamieszczenia informacji.

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników i/lub osoby trzecie i/lub zautomatyzowane systemy (roboty) formularza do wysyłania wiadomości zamieszczonych w Serwisie.

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez innych Użytkowników i/lub robotów numerów telefonów i adresów e-mail zamieszczonych przez Użytkownika na stronach Serwisu.

8.3.         Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zgodność wyników usług/serwisów Administracji i Serwisu z oczekiwaniami Użytkownika.

8.4.         W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i/lub obowiązującego ustawodawstwa, Administracja zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu, a w przypadku rażącego i/lub powtarzającego się (więcej niż dwukrotnego) naruszenia warunków niniejszej Umowy do stałej odmowy dostępu do Serwisu.

8.5.         Użytkownicy potwierdzają i zgadzają się, że Administracja nie jest stroną umów między Użytkownikami. Wszelkie umowy pomiędzy Użytkownikami zawierane są bezpośrednio, bez udziału Administracji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie i wykonanie (realizację) umów przez Użytkowników Serwisu, za straty, utracone zyski, dochody, straty finansowe lub pośrednie, rzeczywiste, przypadkowe lub karne szkody spowodowane zawarciem umów, a także niezgodne z prawem czyny jakichkolwiek osób. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Użytkownikami związanych z zawartymi między nimi umowami, spory takie są rozstrzygane przez Użytkowników samodzielnie, bez udziału Administracji.

8.6.         Administracja, o ile to jest możliwe i wykonalne, może sprawdzać Towar pod kątem ograniczeń ustawodawczych oraz przydatności do zbycia i obrotu, a także zgodności z innymi normami i wymaganiami. Jednakże Administracja, która nie jest właścicielem Towaru, jego zbywcą, dostawcą lub pośrednikiem, nie ponosi odpowiedzialności za jakość takiego Towaru. Wszelkie roszczenia dotyczące jakości i ilości Towarów Użytkownicy zobowiązują się rozwiązywać osobiście z innymi Użytkownikami, bez udziału Administracji. Administracja może jedynie pomagać Użytkownikom w rozwiązywaniu sporów między nimi.

8.7.         Dostawca oświadcza, potwierdza i zgadza się, że ponosi pełną odpowiedzialność za Towar oraz za spełnienie wszystkich wymagań ustawodawstwa w zakresie BHP, a także innych przepisów, których skutek rozciąga się na odpowiednie Towary.

8.8.         Administracja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z wewnętrznego systemu przesyłania wiadomości Serwisu, w tym za awarie wewnętrznego systemu przesyłania wiadomości Serwisu oraz za konsekwencje takich awarii lub działanie tego systemu.

8.9.         Użytkownik rozumie, że fakt umieszczenia Towaru w Serwisie nie stanowi gwarancji, że oferta jakiegokolwiek Towaru jest ważna i legalna. Uchwałę o zawarciu umowy Użytkownik podejmuje samodzielnie.

8.10.       Użytkownik zgadza się odszkodować straty i zwolnić Administrację, jej urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów, a także osoby afiliowane Administracji z wszelkich roszczeń, wymogów, odszkodowań, szkód, zobowiązań i kosztów (w tym kosztów sądowych) poniesionych w wyniku lub w związku z (A) naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy; (B) korzystaniem przez Administrację z treści Użytkownika; lub (C) naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich i/lub praw Administracji i/lub ustawodawstwa.

8.11.       Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i usług Administracji oraz zamówionych za ich pośrednictwem usług od osób trzecich lub Towarów, w maksymalnej wysokości przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa. Jednocześnie, w żadnym wypadku pełna odpowiedzialność Administracji wobec Użytkownika, który skorzystał z odpłatnych usług świadczonych przez Administrację, nie może przekroczyć 500 (pięćset) Euro za wszystkie straty, koszty i podstawy powództwa (chyba, że umowy dwustronne między Administracją a Użytkownik nie stanowią inaczej). Administracja nie ponosi również żadnej odpowiedzialności finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności wobec Użytkowników, którym usługi zostały świadczone przez Administrację nieodpłatnie.

 

9.            PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

9.1.         Strony niniejszej Umowy potwierdzają i zgadzają się, że wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane w drodze negocjacji z obowiązkowym przedprocesowym rozstrzyganiem sporów. Roszczenia Użytkownika dotyczące usług świadczonych przez Administrację są przyjmowane do rozpatrzenia tylko wtedy, gdy zostaną przesłane na adres Administracji podany w punkcie 7 niniejszej Umowy.

9.2.          W przypadku jakichkolwiek naruszeń w pracy Serwisu, Użytkownik musi najpierw skontaktować się ze Służba wsparcia Użytkowników, podając dane niezbędne do zidentyfikowania problemu.

Skargi dotyczące zidentyfikowanych problemów są przesyłane do Służby wsparcia pod odpowiednimi kontaktami określonymi w rozdziale 7 niniejszej Umowy. Skarga powinna zawierać: nazwę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer identyfikacyjny publikacji, jeżeli skarga dotyczy publikacji, okoliczności uzasadniające skargę.

9.3.         Wszelkie relacje dotyczące usług świadczonych przez Administrację na warunkach określonych w niniejszym dokumencie podlegają ustawodawstwu Estonii. Jeżeli jednak stosunek dotyczy ochrony praw konsumentów i zgodnie z ustawodawstwem zastosowanie prawa Polski (w w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu) jest bezwzględnie obowiązujące, zastosowanie może mieć właściwe ustawodawstwo Polski.

Wszelkie spory między Administracją a Użytkownikiem dotyczące Administracji, które nie dotyczą ochrony praw konsumentów, w tym spory związane z usługami świadczonymi przez Administrację, będą rozstrzygane przez właściwe sądy estońskie w miejscu siedziby Administracji.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawodawstwa nie stanowią inaczej, Użytkownik będący konsumentem zobowiązuje się do zainicjowania przedsądowego rozstrzygnięcia jego skargi pomiędzy Administracją a Użytkownikiem (przedsądowe uregulowanie).

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy ustawodawstwa, Użytkownik będący konsumentem może zainicjować pozasądowe postępowanie w celu rozstrzygnięcia jego skargi. Informacje o tym, jak wszcząć takie postępowanie oraz o procedurach rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” . Użytkownik-konsument może również korzystać z platformy EU ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10.          PROCEDURA DOKONYWANIA ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ

 

10.1.       W celu poprawy jakości usług świadczonych w Serwisie oraz spełnienia wymogów ustawodawstwa i reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, Administracja może zmienić niniejszą Umowę i/lub inne warunki i zasady, które dotyczą niniejszej Umowy lub są z nią związane. Zmiany i/lub uzupełnienia są dokonywane przez Administrację jednostronnie na mocy uchwały Administracji. Za datę wejścia w życie zmian i/lub uzupełnień uważana jest data publikacji takich zmian i/lub uzupełnień w Serwisie, chyba że Administracja ustali inaczej.

10.2.       W przypadku braku zgody Użytkownika na wprowadzone zmiany i/lub uzupełnienia, Użytkownik ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę poprzez powiadomienie Administracji o takiej odmowie.

10.3.       W przypadku dalszego korzystania przez Użytkownika z Serwisu, taki Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na zmiany i/lub uzupełnienia w całości bez ograniczeń.

 

11.          WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

11.1.       Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim, prawem znaków towarowych, a także innymi prawami związanymi z własnością intelektualną i prawem nieuczciwej konkurencji.

11.2.       Zestaw programów, danych, znaków towarowych, obiektów prawa autorskiego i innych obiektów wykorzystywanych w Serwisie stanowi własność intelektualną jego ustawowych właścicieli prawnych i jest chroniony prawem własności intelektualnej, a także odpowiednimi międzynarodowymi umowami i konwencjami.

11.3.       Podczas pobierania oprogramowania Użytkownik otrzymuje osobistą niewyłączną licencję na korzystanie z oprogramowania bez prawa do przenoszenia go na osoby trzecie.

11.4.       Niniejsza licencja ma na celu wyłącznie zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu i otrzymywania od niego korzyści zgodnie z funkcjami Serwisu.

11.5.       Zgodnie z licencją udzieloną przez Administrację zgodnie z tym Rozdziałem, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi zgody Administracji na korzystanie z praw Administracji lub praw osób trzecich wynikających z niniejszej Umowy i nie może być interpretowane jako zrzeczenie się takich praw.

11.6.       Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie (zbycie), wymienianie lub dzierżawienie całości lub części własności intelektualnej stanowiącej własność Administracji lub właściciela Serwisu (w tym oprogramowania), a także „hackowanie” lub próby uzyskania kodu źródłowego oprogramowania bez pisemnej zgody Administracji. Jakiekolwiek użycie elementów, symboli, tekstów, grafik, programów i innych obiektów, które są częścią Serwisu i należą do Serwisu, z wyjątkiem dozwolonych w niniejszej Umowie, bez zgody Administracji lub innego prawnego właściciela, jest niezgodne z prawem i może spowodować wszczęcie postępowania sądowego i pociągnięcie sprawców naruszenia do odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej zgodnie z ustawodawstwem.

11.7.       Ani niniejsza Umowa, ani korzystanie z Usług przez Użytkownika nie przenosi ani nie przyznaje Użytkownikowi praw do (A) usług lub praw pokrewnych, innych niż ograniczona licencja przyznana powyżej, oraz praw (B) do używania nazwy firmowej, logotypu nazw produktów lub usług, znaków towarowych lub znaków usługowych Administracji albo jej licencjodawców lub linków do nich.

11.8.       Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie, są zastrzeżone dla Administracji i jej licencjodawców.

11.9.       Wszelkie treści Użytkownika dostarczone przez Użytkownika pozostają jego własnością. Jednakże, przekazując treści użytkownika do Administracji, Użytkownik udziela Administracji międzynarodowej, bezterminowej, bezzwrotnej, nieimiennej licencji (bez zapłaty tantiem) z prawem do udzielania sublicencji, używania, kopiowania, zmiany, przerabiania, rozpowszechniania, publikowania, publicznego wykorzystywania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania takich treści użytkownika we wszystkich formatach i kanałach dystrybucji obecnie znanych lub opracowanych później (zarówno w związku z usługami i biznesem Administracji, jak i w związku z witrynami i usługami stron trzecich), bez dalszego powiadomienia lub uzyskania zgody Użytkownika i bez konieczności zapłaty na adres Użytkownika lub adres dowolnej innej osoby fizycznej lub prawnej.

Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (А) tylko Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści użytkownika lub posiada wszystkie prawa, licencje, zgody i uprawnienia do udzielania Administracji licencji na treści użytkownika, jak opisano powyżej; (В) ani treści użytkownika, ani dostarczanie, pobieranie, publikowanie lub ujawnianie takich treści użytkownika, ani wykorzystywanie przez Administrację takich treści użytkownika, zgodnie z niniejszą Umową nie naruszają praw własności intelektualnej ani praw autorskich osób trzecich, ani praw do reklamy lub życia osobistego, і nie prowadzą do naruszenia obowiązującego ustawodawstwa lub norm prawnych.

Niniejszym Użytkownik zwalnia i zgadza się chronić Administrację i każdą osobę działającą w imieniu Administracji przed wszelkimi roszczeniami, wymogami i zobowiązaniami związanymi z korzystaniem z treści użytkownika.

11.10.          Serwis szanuje prawa własności intelektualnej innych osób.

Zgodnie z ustawami o prawie autorskim Serwis odpowiada na roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich w Serwisie.

Właściciel praw autorskich lub jego upoważniony przedstawiciel (wnioskodawca) może zgłosić możliwe naruszenie praw autorskich do Serwisu, wysyłając Powiadomienia do służby wsparcia.

Serwis może wykonywać dowolne czynności, które mogą obejmować usunięcie zgłoszonych treści z Serwisu.

W przypadku usunięcia odpowiedniej treści w odpowiedzi na wiadomość, Serwis może powiadomić osobę, która ją umieściła w Serwisie, aby również wysłać powiadomienie. W razie potrzeby Serwis może również wysłać pełną kopię wiadomości do innych osób.

Skarżący ponosi pełną odpowiedzialność materialną, prawną i inną za dokładność, precyzyjność i wiarygodność informacji zawartych w jego wiadomości.

 

12.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1.       Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy stanie się nieważne lub niezgodne z prawem w wyniku zmian lub uzupełnień obowiązującego ustawodawstwa lub z innych przyczyn, wszystkie pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Jeżeli Umowa nie może istnieć bez postanowień, które wygasły, Administracja uzupełnia/zmienia Umowę w sposób zapewniający jej ważność.

12.2.       Niniejsza Umowa wchodzi w życie dla każdego z Użytkowników od momentu dokonania przez Użytkownika jednej z najwcześniejszych czynności określonych w niniejszej Umowie i obowiązuje do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

12.3.       Użytkownik ma prawo do jednostronnego zakończenia rejestracji w Serwisie bez uprzedniego powiadomienia o tym Administracji i wyjaśnienia przyczyn.

12.4.       Rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem ze strony Administracji może nastąpić w takich przypadkach:

12.4.1.    Naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i/lub ustawodawstwa, powodowania jakiekolwiek szkody Serwisowi, w tym jego reputacji, lub innym użytkownikom Serwisu;

12.4.2.    Podejmowania innych działań sprzecznych z polityką Administracji lub Serwisu;

12.5.       W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy lub innych dodatkowych dokumentów lub zasad opublikowanych przez Administrację w Serwisie i zaakceptowanych przez Użytkownika i/lub norm obowiązującego ustawodawstwa, moralności i etyki, Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika. Użytkownik, którego dostęp do Usług został zakończony lub którego informacje straciły ważność, nie jest uprawniony do ponownej rejestracji, a także taki Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z danych uwierzytelniających innego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Stosunki prawne mogą zostać przywrócone dopiero po wydaniu stosownej uchwały przez Administrację.

12.6.       Administracja ma prawo cedować lub w inny sposób przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z relacji z Użytkownikami na osoby trzecie bez uprzedniej zgody takich Użytkowników, chyba że bezwzględnie obowiązujące ustawodawstwo stanowi inaczej.

 

Załącznik Nr 1. Zabronione Towary

 

1.1.         Administracja nie jest organizatorem, inicjatorem ani stroną umów pomiędzy Użytkownikami. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Użytkowników podczas realizacji umów, a także za jakiekolwiek szkody, utraty lub straty spowodowane realizacją umowy lub związane z jakimikolwiek Towarami zamieszczonymi w Serwisie, a także za zachowanie którejkolwiek ze stron umowy.

1.2.         Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, legalność, bezpieczeństwo i „czystość” prawną Towarów zamieszczonych na jego żądanie w Serwisie, a także za komponenty, części składowe, zawartość i treść takich Towarów.

1.3.         Towary, które nie mogą być publikowane w Serwisie:

1.3.1.      Towary zakazane do zbycia i/lub wycofane z obrotu cywilnego.

1.3.2.      Towary, których Użytkownik nie ma prawa zbywać.

1.3.3.      Towary zagrażające życiu i zdrowiu.

1.3.4.      Kradzione i przemycane towary lub towary uzyskane nielegalnie.

1.3.5.      Konfiskata celna.

1.3.6.      W niektórych przypadkach produkty spożywcze, a także żywność dla dzieci (mieszanki dla niemowląt itp.).

1.3.7.      Napoje alkoholowe i niskoalkoholowe. Komponenty i urządzenia przeznaczone do produkcji wyrobów alkoholowych (maszyny do bimbru, koncentraty, aromatyzatory i zestawy do przygotowania napojów alkoholowych itp.). Produkty zawierające alkohol etylowy, koniakowy, owocowy itp.

1.3.8.      Wyroby tytoniowe, produkcja tytoniowa, tytoń do fajki wodnej, papierosy elektroniczne i inne analogiczne produkty do palenia.

1.3.9.      Narkotyki i prekursory. Substancje psychotropowe, trucizny, substancje trujące i ich substytuty oraz rośliny (w tym ich nasiona) oraz składniki używane do ich przygotowania. Urządzenia do palenia konopi, marihuany i innych substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Rośliny halucynogenne, grzyby i produkty z nich otrzymane.

1.3.10.    Produkty farmakologiczne, leki (w tym homeopatyczne, hormonalne i ajurwedyjskie). Wyroby medyczne, preparaty lekarskie, preparaty weterynaryjne, biologicznie aktywne dodatki.

1.3.11.    Odżywki dla sportowców, sterydy i anaboliki, peptydy i hormony wzrostu, napoje izotoniczne. Środki na odchudzanie.

1.3.12.    Produkty o charakterze i przeznaczeniu seksualnym, erotycznym lub pornograficznym, w tym artykuły, aparatura, instrumenty i urządzenia przeznaczone do stymulacji seksualnej.

1.3.13.    Nagrody państwowe.

1.3.14.    Dokumenty osobiste, a także formy tych dokumentów. Obowiązujące (w tym te, które straciły ważność) lub ważne państwowe dowody osobiste i dokumenty dowolnego kraju na świecie (paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, bilety studenckie, indeksy, dyplomy, bilety podróżne, bilety imienne piłkarskie, przepustki, zezwolenia, certyfikaty, licencje , dokumenty przewozowe, wydane za granicą karty SIM itp.), a także formy tych dokumentów.

1.3.15.    Oficjalne formularze, formy ścisłego raportowania.

1.3.16.    Prace dyplomowe, semestralne, magisterskie, notatki z wykładów. Ściągawki (zegary ze ściągawkami, długopisy ze ściągawkami itp.).

1.3.17.    Dowolna broń (palna, biała, pneumatyczna, sygnałowa, traumatyczna, ostrzowa, udarowo-krusząca biała itp.), a także amunicja i akcesoria, elementy wyposażenia do amunicji do broni. Produkcja o przeznaczeniu wojskowym.

1.3.18.    Materiały wybuchowe oraz substancje i materiały pirotechniczne.

1.3.19.    Środki ochrony czynnej i biernej (paralizatory, kanistry z gazem, pistolety gazowe, broń z kulami gumowymi, efekty świetlne i szumowe, sygnalizatory, gumowe pałki, kajdanki, pałki, kamizelki kuloodporne, osłony, hełmy itp.). Specjalne produkty, które powodują łzawienie lub drażniące preparaty.

1.3.20.    Specjalne środki techniczne do usuwania informacji z kanałów komunikacyjnych i innych sposobów potajemnego pozyskiwania informacji. Urządzenia do szyfrowania i zniekształcania sygnałów i częstotliwości (tłumik, code grabber oraz inne elektroniczne narzędzia hakerskie). Przedmioty związane z działalnością organów ścigania (radioelektroniczne i specjalne środki techniczne).

1.3.21.    Urządzenia przeciwradarowe, zasłony na tablice rejestracyjne, anty podsłuchy, anty pluskwy i podobne urządzenia techniczne.

1.3.22.    Urządzenia i przyrządy do nieuprawnionej ingerencji w pracę lub nieuprawnionego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, urządzeń pomiarowych do energii elektrycznej, gazu, zaopatrzenia w wodę (w tym urządzenia zatrzymujące lub zakłócające pracę liczników).

1.3.23.    Urządzenia do regulacji przebiegu samochodu.

1.3.24.    Towary, których użycie stwarza potencjalne zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów (nakładki na pasy bezpieczeństwa, osłony poduszek powietrznych itp.).

1.3.25.    Odmyki zamków drzwiowych, a także inne uniwersalne narzędzia (uniwersalne klucze do drzwi, do różnych zamków itp.).

1.3.26.    Narzędzia i sprzęt kłusowniczy (wędki elektryczne, sieci, pułapki itp.), narzędzia i urządzenia myśliwskie, których posiadanie jest ograniczone ustawodawstwem.

1.3.27.    Bazy danych zawierające dane osobowe. Bazy spamerskie, towary, które mogą ułatwić nieautoryzowaną dystrybucję.

1.3.28.    Media lub sprzęt z nielegalnymi kopiami oprogramowania (fałszywe oprogramowanie), filmami, muzyką, grami i inną własnością intelektualną lub z nielegalnym dostępem do zasobów internetowych i innych (numery seryjne, klucze do oprogramowania i gier, generatory i inne nielegalne narzędzia).

1.3.29.    Materiały zawierające tajemnice państwowe, bankowe lub handlowe.

1.3.30.    Materiały naruszające tajemnicę życia prywatnego, honor, godność i reputację biznesową osób fizycznych i prawnych.

1.3.31.    Fałszywe banknoty i znaczki pocztowe.

1.3.32.    Akcje i inne papiery wartościowe. Waluta obca i inne wartości walutowe.

1.3.33.    Przedmioty przedstawiające nazistowskie, komunistyczne symbole.

1.3.34.    Towary naruszające integralność terytorialną i nienaruszalność Ukrainy oraz towary z symbolami tzw. ŁRL i DRL.

1.3.35.    Rośliny wymienione w Czerwonej Księdze.

1.3.36.    Metale szlachetne – odpady, samorodki (w postaci surowej) lub nie w produktach. Kamienie szlachetne i półszlachetne, które nie wchodzą w skład produktów.

1.3.37.    Kły morsa, kły słonia, mamut, ząb wieloryba (kaszalota) nie w produkcie.

1.3.38.    Skóry, rogi, kończyny i wypchane zwierzęta rzadkie i zakazane, w tym zwierzęta oraz przedstawiciele flory i fauny wymienione na liście Międzynarodowej konwencji CITES o handlu rzadkimi i zagrożonymi gatunkami flory i fauny).

1.3.39.    Wszelkie inne towary zabronione do zbycia i reklamowania na mocy ustawodawstwa lub uchwały Administracji.

 
 

REGULAMIN KONKURSU „HALLOWEENOWE PRZEBRANIA Z LALAFO”

§1  Postanowienia Ogólne

 • Organizatorem Konkursu jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością YALLA CLASSIFIEDS OÜ (dane adresowe: Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia) prowadząca serwis handlowy pod nazwą „Lalafo” dostępny w domenie https://lalafo.pl/, dalej zwana „Organizatorem”.
 • Serwis Organizatora to platforma handlowa dostępna pod adresem:  https://lalafo.pl. Profil Lalafo na Instagramie znajduje się pod adresem: https://www.instagram.com/lalafopl).
 • Szczegółowe informacje o Organizatorze są dostępne pod adresem: https://lalafo.pl/page/user-agreement#offer. Podmiot Ganna Polischuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Ganna Polischuk", nr NIP: PL 7792545663, adres: woj. wielkopolskie, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Konopnicka 11/3 , 60-343 bierze udział w projekcie ze strony Organizatora  na podstawie odrębnych umów z nim zawartych.
 • Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 • Konkurs rozpoczyna się dnia 20 października 2023 r. o godz. 00:00:01, a kończy się dnia 31 października 2023  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  
 • Regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://lalafo.pl/page/user-agreement#offer.
 • Obszar obowiązywania Konkursu: Rzeczpospolita Polska.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega przepisom w niej zawartym.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 • W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • dokonała rejestracji w Serwisie i posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  • wykona Zadanie Konkursowe.
 • Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 • Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wykonać Zadanie konkursowe polegające na:
 • złożeniu zamówienia w serwisie Lalafo,
 • stworzenia z zamówionych ubrań przebrania na halloweenowe przyjęcie,
 • zamieszczeniu posta ze zdjęciem lub nagrania na instastories, instapost lub instareels prezentującego przebranie (stylizację) na swoim publicznym koncie w serwisie Instagram z oznaczeniem profilu Organizatora - @lalafopl (dalej „Zadanie konkursowe”).
 • W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 • Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont w serwisie Instagram,

d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub niniejszy Regulamin,

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 • Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 • Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 • Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 • Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, decyzje w kwestiach dotyczących Konkursu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej „Zwycięzców”).
 • Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wykonali Zadanie Konkursowe najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 • Zwycięzcom Konkursu zostanie przyznana nagroda
  • Nagroda I –  Aparat FUJIFILM Instax mini 12 Fiolet zł o wartości 329 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych),
  • Nagroda II i III – zestaw prezentowy Eko dla dbających o naszą planetę (kubek do kawy – 400 ml, zestaw sztućców bambusowych, zestaw słomek ze stali nierdzewnej, zestaw sztućców bambusowych, siatka na zakupy, worek na owoce i warzywa) o wartości 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
  • Nagroda IV i V - kod rabatowy (promocyjny) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych). Kod rabatowy (promocyjny) nie podlega wymianie na gotówkę. Kod rabatowy (promocyjny) do wykorzystania wyłącznie na zakupy w serwisie lalafo.
 • Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 • Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 3 listopada 2023 r.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez wskazanie nazw zwycięskich profili w serwisie profilu Organizatora najpóźniej dnia 7 listopada 2023 r.
 • Informacja o wygranej w Konkursie zostanie także przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 • Zwycięzcy zobowiązują się do skontaktowania się z Serwisem za pośrednictwem wiadomości prywatnej w profilu Lalafo (https://www.instagram.com/lalafopl) na Instagramie albo mailowo na adres: support@lalafo.com w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia od Organizatora, że zostali Zwycięzcami. Jeżeli Uczestnicy nie spełnią tego wymogu we wskazanym terminie, Organizator ma prawo zastąpić i uznać za Zwycięzcę innego Uczestnika zgodnie z decyzją Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru Zwycięzców.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 • Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 • Fundatorem Nagród jest Organizator.
 • Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 • W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 • Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 • Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 • Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

§5. Dane Osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) jest Organizator.
 • Uczestnik ma prawo zwrócić do Organizatora na następujący adres mailowy: [email protected],  jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji ,wyłonienia Zwycięzców, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i jej wydania.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników także dla celów archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: a) w zakresie Uczestników: imię i nazwisko, b) w zakresie Zwycięzców: nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora po upływie terminu Konkursu przez okres 12 miesięczny. Po upływie w/w okresów dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) o ile nie zaistnieją okoliczności uzasadniające dalsze przetwarzanie, prawa do ograniczenia przetwarzania.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych, prawnych i podatkowych, Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • W ramach Konkursu Organizator nie przetwarza danych Uczestników skutkujących zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

§ 6. Reklamacje

 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji na email wskazany w Serwisie  lub adres korespondencyjny Organizatora  związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 • Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje, oraz opis podstaw reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
 • W przypadku niezachowania powyższego warunku, obowiązkowy tryb reklamacyjny nie jest uznawany za spełniony.
 • W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem dotyczących Konkursu, spory takie muszą być rozstrzygane z wykorzystaniem obowiązkowego przedsądowego trybu reklamacyjnego.
 • Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2023 r.
 • Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jakakolwiek część Konkursu lub cały Konkurs nie może zostać przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym z powodu wirusów komputerowych, awarii Internetu, fałszerstwa, problemów technicznych lub jakiejkolwiek innej przyczyny, niezależnej od Organizatora, która wprowadza w błąd lub wpływa na bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowy przebieg Konkursu, Organizator może anulować, zakończyć, zmodyfikować lub zawiesić Konkurs. Wszelkie zawiadomienia w tej sprawie zostaną umieszczone w Serwisie na profilu Lalafo (https://www.instagram.com/lalafopl) w Instagram.
 • Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa
 • Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.