Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Lalafo dba o prywatność Użytkowników. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Lalafo wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług na rzecz Użytkowników, udostępniania strony internetowej oraz aplikacji mobilnej (zwanych dalej łącznie „Serwisem”).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania, udostępniania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Umowy Użytkownika dostępnej pod adresem http://lalafo.pl/.

Administratorem danych osobowych jest Yalla Classifieds (YALLA CLASSIFIEDS OÜ), Pärnu Road 22, 10141 Tallin, Estonia.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 

1.         Zbieranie danych

1.1.      Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania danej osoby, również stanowią dane osobowe.

1.2.      Użytkownik podaje informacje i dane osobowe wypełniając formularz przed publikacją reklamy, rejestrując się do Serwisu, zapisując się na subskrypcję wiadomości oraz w innych przypadkach w trakcie korzystania z Serwisu. Dane osobowe mogą być również zbierane przez Serwis podczas przeprowadzania ankiet wśród Użytkowników.

1.3.      Serwis zbiera następujące dane Użytkowników:

1.3.1.   Dane osobowe, w tym dane przekazywane przez Użytkownika oraz dane udostępniane w Serwisie przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Dane te mogą obejmować:

- imię i nazwisko Użytkownika (nazwę firmy),

- adres email oraz hasło,

- numer telefonu,

- lokalizację,

- adres.

Użytkownik musi podać te informacje, ponieważ bez nich Serwis nie jest w stanie świadczyć usług na rzecz Użytkownika, jak i niemożliwe jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

Administracja może weryfikować Użytkowników na podstawie danych osobowych.

W takim przypadku Administracja może zażądać od Użytkownika wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji i wyeliminowania możliwości oszustwa, takich jak: imię, nazwisko i adres email przypisane do Konta Użytkownika, adres zamieszkania, numer PESEL, informacje z dokumentów Użytkownika.

1.3.2.   Dane techniczne, które zbierane są przez Serwis automatycznie podczas korzystania z niego. Serwis gromadzi dane z urządzenia i aplikacji, z których korzysta Użytkownik w celu połączenia się z Serwisem. Do takich danych zalicza się:

- adres IP Użytkownika,

- wersja system operacyjnego,

- rodzaj urządzenia,

- system i wydajność,

- rodzaj przeglądarki internetowej.

Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu na urządzeniu mobilnym, Serwis przypisuje temu urządzeniu uniwersalny unikatowy identyfikator (UUID). Serwis może połączyć tę informację uzyskaną z przeglądarki lub urządzenia mobilnego Użytkownika z inną informacją o Użytkowniku, którą zebrał Serwis lub jego partner, w tym informacje zebrane z kilku urządzeń.

1.3.3.   Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu przy użyciu innego konta (na przykład przez konto Facebook lub Google+), Serwis może pozyskać z tego konta dane, które zostały udostępnione publicznie przez Użytkownika, takie jak nazwa Użytkownika, adres email, inne informacje z profilu. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Serwisowi tych danych podczas procesu rejestracji. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez przesłanie stosownego żądania do Serwisu.

1.3.4.   Serwis może zbierać informacje dotyczące lokalizacji urządzenia Użytkownika. Indywidualna lokalizacja Użytkownika może zostać ustalona poprzez IP lub dane geolokalizacyjne zebrane z urządzenia Użytkownika. Serwis może wykorzystywać i gromadzić dane o lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia funkcjonalności oraz doskonalenia usług, na przykład do przeprowadzania wewnętrznych analiz danych, monitorowania wydajności lub wyświetlania treści i ofert odpowiednich dla lokalizacji Użytkownika.

1.3.5.   Serwis wykorzystuje ciasteczka “cookies” i podobne technologie na swoich stronach internetowych. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Polityka plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii”.

1.3.6.   Komunikacja w Serwisie poprzez czat

Kiedy Użytkownik korzysta z czatu do komunikacji z innymi Użytkownikami, Serwis może zbierać wiadomości i informacje przekazywane w ten sposób.

1.3.7.   Komunikacja telefoniczna i korespondencja

Kiedy Użytkownik kontaktuje się z Serwisem telefonicznie lub drogą email, Serwis zbiera dane przekazywane podczas rozmowy lub korespondencji z pracownikami i przedstawicielami Serwisu. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej, rozmowa zostaje przerwana, a Użytkownik może użyć innej dostępnej formy komunikacji.

1.3.8.   Kontaktowanie się z Serwisem, również jako gość

Jeżeli Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu i zostawia swoje dane do kontaktu, lub jeżeli kontaktuje się z Serwisem bezpośrednio, Serwis zbiera dane przekazane przez Użytkownika we wszystkich formach kontaktu, w tym poprzez zapytania ofertowe i kontakt ze strony Serwisu lub Użytkownika, podczas całego czasu trwania kontaktu.

1.3.9.   Dane przekazane przez Użytkownika w celu uczestnictwa w konkursie lub ankiecie przeprowadzanych przez Serwis lub stronę trzecią na życzenie Serwisu.

1.3.10. Serwis otrzymuje dane na temat Użytkowników oraz ich aktywności od marketingowców, partnerów, pracowników badań oraz z innych źródeł (w tym z baz danych dostępnych publicznie). Serwis może łączyć dane zebrane od Użytkownika z danymi zebranymi od innych Użytkowników i stron trzecich.

1.4.      Serwis nie zbiera i nie przetwarza „danych szczególnej kategorii”, takich jak dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane na temat przynależności do partii politycznych lub związków zawodowych, przeszłości kryminalnej, dane dotyczące zdrowia i seksualności, dane biometryczne i genetyczne.

1.5.       Serwis nie gromadzi, nie przechowuje ani w żaden inny sposób nie przetwarza danych o kontach bankowych Użytkownika, dane o jego kartach bankowych (płatniczych) oraz innych informacjach finansowych dostępnych Użytkownikowi, banki i systemy płatności. Zbieranie i przetwarzanie takich danych osobowych Użytkownika (w tym danych o kontach bankowych Użytkownika, jego karty bankowe (płatnicze) będą podlegać polityce prywatności dostawców usług płatniczych, a nie przepisom niniejszej Umowy Użytkownika.

1.6.      Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16. roku życia i nie zbiera świadomie danych takich osób. Jeżeli Serwis zorientuje się, że osoba poniżej 16. roku życia przekazała swoje dane, zostaną one niezwłocznie usunięte.

1.7.    Każda informacja zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie (na przykład nazwa Użytkownika, publicznie dostępne zdjęcia itp.) może stać się informacją publiczną, dostępną dla innych Użytkowników i ogółu społeczeństwa. Serwis zaleca, by Użytkownicy zachowali należytą ostrożność przy udostępnianiu danych w Serwisie. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkowników lub udostępnione innym Użytkownikom mogą zostać zebrane przez innych Użytkowników i doprowadzić do otrzymywania niechcianych wiadomości. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych, które są udostępnianie przez Użytkownika w Serwisie stronom trzecim.

1.8.    W celu ułatwienia interakcji pomiędzy Użytkownikami, Serwis sugeruje ograniczony dostęp do danych kontaktowych innych Użytkowników. Umowa Użytkownika ogranicza prawo do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników.

1.9.     Identification (Authentication) of the User

  Since, according to the terms of the User Agreement, the Recipient of the goods can be a citizen of Ukraine, who was forced to leave their place of residence in Ukraine (refugee, etc.), due to the results of an open military attack committed by the Russian Federation and is currently located in Poland, as well as an individual who has the sufficient legal capacity to accept the Terms of the User Agreement and fulfil all obligations emanating herefrom. The Administration took it upon itself to verify the identity of the Recipient of goods for the compliance of data entered by the individual, within the possibilities determined by the Administration.

  In addition, the identification of the User is necessary for appropriate effectuation of the agreement between the Administration and the User, in particular to avoid duplication of User accounts, and to assure the fulfilment of the terms of the Agreement  regarding the limits on the goods available to a User, as determined by the rules of the Service.

     The verification of the User identity can be carried out, in particular, using the electronic authentication of the User in the electronic authentication service of the integrated electronic identification system (Bank ID, https://diia.gov.ua/ etc).

         In the process of identification, the User may be asked by to provide the following information:

         -  Identification number of Ukrainian citizen

         -  Full Name (First, Last and Middle name)

         -  Age of the User

        -  Other information, in accordance with the requirements of the authentication system or/and conditions, purposes and needs of the Administration to fulfil its obligations under the Agreement.

         When requesting personal data, any of the authentication systems warns the User about the requested data, in accordance with the rules of such system, and requests the User’s consent for data collection.

         The Administration may store the User’s  identification number for some time (during the period of fulfilment of the agreement and obligations), in which case the identification number will be stored as encoded file and will not be shared with any Third Party. This information is required for aforementioned purposes.

         Any other information will not be stored by the Administration.

         In this regard, the Administration holds a right to request personal information, and the User agrees to provide their personal information in the way and for the purposes described in this clause.

 

2.         Cele przetwarzania danych

2.1.      Serwis wykorzystuje dane osobowe zgodnie z prawem.

2.2.      Za przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakąkolwiek akcję lub zbiór akcji takich jak zbieranie, zapis, gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie, przekształcanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie (sprzedaż, przeniesienie, w tym przeniesienie za granicę) oraz usunięcie danych osobowych, w tym z wykorzystaniem (automatycznych) systemów informatycznych.

2.3.      Serwis wykorzystuje dane osobowe zebrane od Użytkowników w różnych celach biznesowych, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

Serwis wykorzystuje dane osobowe zebrane od Użytkowników w następujących celach:

2.3.1. W celu zawarcia i wykonania umowy, a także zapewnienia i poprawy swoich usług. Gromadzenie określonych danych jest niezbędne, aby Serwis mógł realizować swoje zobowiązania przedmiotowe wynikające z Umowy użytkownika (świadczenie przez Administrację usług zgodnie z Umową użytkownika), gwarantować realizację Umowy użytkownika, niniejszej Polityki prywatności lub innych polityk.

Serwis wykorzystuje nazwy oraz numery telefonów podane przez Użytkowników podczas rejestracji, aby inni Użytkownicy mogli ich zidentyfikować i komunikować się ze sobą.

Jeżeli Użytkownik loguje się poprzez numer telefonu komórkowego lub adres email, Serwis wykorzystuje nazwę Użytkownika, numer telefonu komórkowego oraz adres email w celu identyfikacji danej osoby jako Użytkownika i świadczenia Użytkownikowi usługi.

Jeżeli Użytkownik loguje się za pomocą konta Facebook lub Google, Serwis wykorzystuje nazwę i adres email z konta Facebook lub Google, jak również adres URL zdjęcia profilowego, w celu identyfikacji Użytkownika i zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usługi.

W przypadku weryfikacji Użytkownika z wykorzystaniem danych osobowych, Administracja może zażądać od Użytkownika wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji i wyeliminowania możliwości oszustwa, takich jak imię, nazwisko, adres email przypisany do Konta, adres zamieszkania, numer PESEL, dane z dokumentów osobistych Użytkownika. Weryfikacja Użytkownika jest konieczna, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wypełnienia przez Administrację postanowień umownych zgodnie z Umową Użytkownika, na przykład w celu weryfikacji, że Odbiorca usług (Użytkownik) to osoba opisana w sekcji „Postanowienia Ogólne” Umowy Użytkownika.

Serwis wykorzystuje dane Użytkownika w celu doskonalenia, naprawiania oraz dopasowywania usług oraz do realizowania uzasadnionych interesów Serwisu w zakresie poprawy usług dla Użytkowników. Serwis nieustannie poszukuje sposobów na doskonalenie usług, tak aby były bardziej inteligentne, szybsze, bezpieczne, zintegrowane i użyteczne dla Użytkowników.

Administracja wykorzystuje dane dotyczące aktywności Użytkownika w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Serwis określa czas oraz sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika w celu poznania zainteresowań Użytkownika i doskonalenia usług, by zapewnić Użytkownikowi interesujące treści.

Serwis może też za pomocą lokalizacji, w celu zapewnienia lepszego doświadczenia, wyświetlać reklamy z obszaru Użytkownika. Na podstawie danych Użytkownika Serwis rozpoznaje różne urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet), z których korzysta Użytkownik w celu połączenia się z Serwisem. Dzięki temu Administracja może porównać aktywność Użytkownika podczas korzystania z Serwisu na wszystkich urządzeniach, co pomaga w doskonaleniu usług poprzez dopasowanie ich pod Użytkownika niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzysta.

Serwis wykorzystuje zdjęcia, opisy i inne informacje do rozwijania modeli uczenia się maszynowego, na przykład w celu personalizacji wyników wyszukiwania zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika oraz do ulepszania funkcji wyszukiwania. Pomaga to w doskonaleniu usługi i zapewnieniu Użytkownikom wyższej jakości korzystania z Serwisu.

Serwis posiada dostęp do wiadomości z czatu Użytkownika i jego komunikacji z innymi Użytkownikami w Serwisie, analizując je w celu doskonalenia usługi i zapewnienia Użytkownikom wyższej jakości korzystania z Serwisu. Dostęp do wiadomości ma wyłącznie kilku ekspertów uczenia maszynowego, którzy analizują zawartość czatu. Podczas takiej analizy zostają usunięte z czatu wszystkie dane osobowe. Niemniej mogą zaistnieć przypadki poza kontrolą Serwisu, gdy czat będzie zawierał dane osobowe, które zostały udostępnione przez Użytkownika.  

2.3.2   W celu zarządzania kontami Użytkowników i udzielania wsparcia Użytkownikom. Serwis wykorzystuje dane Użytkowników w celu rozwiązywania problemów technicznych, udzielania pomocy Użytkownikom na ich prośbę, analizowania informacji o problemach technicznych i naprawiania ich.

Powyższe jest niezbędne do wypełnienia przez Administrację postanowień umownych oraz do zapewnienia dostępu do bezpiecznego i wydajnego Serwisu, jak również dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów Administracji, w szczególności doskonalenia usług Serwisu.

2.3.3.      W celu przygotowywania, wyświetlania, wysyłania i śledzenia treści oraz reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane kontaktowe i informacje na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, by wysyłać powiadomienia, które mogą być szczególnie interesujące dla Użytkowników. Powiadomienia te mają na celu zwiększenie zaangażowania i zmaksymalizowanie korzyści uzyskiwanych przez Użytkowników z Serwisu. Powiadomienia te obejmują newsletter, informacje o nowych funkcjach i wydarzeniach, które potencjalnie mogą zainteresować Użytkowników. Serwis informuje również Użytkowników o nowych ofertach produktowych, promocjach i konkursach. Serwis może kontaktować się z Użytkownikiem poprzez email, korespondencję pocztową, telefon stacjonarny i/lub komórkowy. Użytkownik może kontrolować te powiadomienia I ma prawo do wycofania zgody na ich otrzymywanie w dowolnym momencie.

Serwis wykorzystuje adres email i numer telefonu komórkowego Użytkownika w celu przesyłania ofert i rekomendacji Serwisu, które mogą być interesujące dla Użytkownika. Dane te są przetwarzane w celu należytego wywiązania się z postanowień umowy zawartej z Użytkownikiem, na podstawie uzasadnionego interesu w przypadku działań marketingowych na rzecz usług Serwisu.

Serwis wykorzystuje dane wyszukiwania w celu monitorowania wydajności kampanii marketingowych oraz przygotowywania raportów dla partnerów biznesowych, jak również do wewnętrznych analiz biznesowych.

Dane lokalizacyjne wykorzystywane są do mierzenia i śledzenia interakcji Użytkownika z banerami reklamowymi umieszczonymi w Serwisie.

Serwis przetwarza powyższe dane na podstawie uzasadnionych interesów prowadzenia działań marketingowych w celu zaoferowania Użytkownikowi usług, które mogą być dla niego interesujące.

Użytkownik może w każdym momencie zażądać od Administracji zaprzestania wysyłania wiadomości marketingowych poprzez kliknięcie linku „Wypisz mnie” w stopce wiadomości email lub zmieniając ustawienia konta.

2.3.4.  W celu przestrzegania wymogów prawa, regulacji i przepisów oraz ochrony uzasadnionych interesów i praw Serwisu. Serwis współpracuje z urzędnikami administracji państwowej, przedstawicielami prawa oraz podmiotami prywatnymi w celu przestrzegania obowiązujących przepisów. Serwis przekazuje wszelkie dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami prawa, gdy jest to konieczne do ochrony praw oraz interesów prawnych Serwisu i/lub ochrony praw oraz interesów stron trzecich oraz aby zapobiegać lub powstrzymać działalność niezgodną z prawem.

Serwis wykorzystuje również dane, aby ograniczyć i uniemożliwić jakiekolwiek nadużycia usług, takie jak oszustwa, spam i inne nieautoryzowane akcje, które naruszają Umowę Użytkownika.

W sytuacjach wymaganych przez prawo, Serwis może wykorzystywać dane w związku z czynnościami prawnymi oraz audytami, na przykład w przypadku przejęcia, fuzji lub sprzedaży firmy.

W stopniu dozwolonym przez prawo, Serwis podejmie właściwe kroki w celu powiadomienia Użytkowników o przekazaniu danych osobowych stronom trzecim.

2.3.5.   Do celów analityki internetowej. Serwis wykorzystuje różne narzędzia do analityki internetowej (lub narzędzia do śledzenia) dostarczone przez strony trzecie, takie jak Google Analytics, w celu gromadzenia informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu. Serwis przeprowadza badania i analizy dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz zainteresowania Użytkownika produktami, usługami i treściami. Serwis wykorzystuje informacje dostarczone przez wymienione narzędzia w celu doskonalenia usług oraz do wykrywania i analizowania błędów. Narzędzia wykorzystywane w tym celu zostawiają pliki cookies w przeglądarkach internetowych Użytkownika. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane przez nikogo poza stroną trzecią, która dostarcza wyżej wymienione usługi. Informacje zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać przeniesione lub przechowywane na serwerach w innym państwie niż państwo Użytkownika. Zebrane dane są wykorzystywane i udostępniane przez strony trzecie zgodnie z ich indywidualną polityką prywatności. Użytkownicy mogą swobodnie wycofać swoją zgodę na zbieranie I przetwarzanie danych poprzez pliki cookies w czasie korzystania z Serwisu.

2.3.6.   W celu przeprowadzania konkursów i ankiet. Serwis wykorzystuje dane zebrane za ich pomocą, między innymi w celu doskonalenia usług.

Administracja może przesłać Użytkownikom ankiety w celu zmierzenia ogólnego zadowolenia z Serwisu. Użytkownik może dobrowolnie przekazać Serwisowi swoje dane kontaktowe, takie jak adres email i numer telefonu komórkowego, w celu zaproszenia przez Administrację do badań UX lub na rozmowę z ekspertami Serwisu. Informacje, które Użytkownik przekazuje Administracji udzielając odpowiedzi, mogą zawierać dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Użytkownika.

2.3.7.   W celu wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przypadkach określonych w przepisach prawa i/lub pod warunkiem uiszczenia przez Użytkowników opłaty za usługi Administracji, Administracja może gromadzić dane Użytkowników w celu wykonania zobowiązań zgodnie z prawem podatkowym lub prawem cywilnym-zgodnie z artykułem 6(1)(c) RODO (przetwarzanie wymagane przez Administratora w celu wykonania obowiązku prawnego);

 

3.       Przekazywanie i udostępnianie danych

3.1.      Serwis może przekazywać i udostępniać dane Użytkownika stronom trzecim, które są usługodawcami Serwisu, świadczących takie usługi jak hosting strony internetowej, analityka danych, technologie informatyczne i związana z nimi infrastruktura, dostarczanie wiadomości email i innych wiadomości (powiadomień), audyty, usługi, które umożliwiają dostarczanie dopasowanych reklam przez Serwis, a także usługi w zakresie zarządzania centrum wsparcia użytkowników, wsparcia zarządzania danymi oraz systemy CRM. Wymienione usługi pozwalają Serwisowi na świadczenie usług (na przykład mogą pomagać Serwisowi w dostarczaniu dopasowanych reklam lub zapobieganiu, wykrywaniu, ograniczaniu i wyjaśnianiu działań potencjalnie niezgodnych z prawem). Dostawcy takich usług mają dostęp wyłącznie do danych, które są niezbędne dla wykonywanych przez nich funkcji. Strony trzecie zobowiązują się do nieujawniania oraz niewykorzystywania danych Użytkownika w innych celach. W niektórych przypadkach strony trzecie nie są ściśle niezbędne do świadczenia usług na rzecz Serwisu, ale pomagają doskonalić Serwis. Współpraca ze stronami trzecimi (usługodawcami) w celu doskonalenia usług leży w uzasadnionym interesie Serwisu (aby zapewnić należyte wykonanie postanowień umowy zawartej z Użytkownikiem).

Serwis wykorzystuje Google Analytics w celu monitorowania i analizowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Google Analytics to narzędzie do analityki internetowej udostępniane przez Google, które śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Dane uzyskane w ten sposób przekazywane są innym usługom Google. Google wykorzystuje zebrane dane do kontekstualizowania i personalizacji reklam swojej własnej sieci reklamowej. Użytkownik może wycofać zgodę na przekazywanie swojej aktywności w Serwisie do Google Analytics poprzez zainstalowanie w przeglądarce internetowej wtyczki blokującej Google Analytics. Wtyczka ta blokuje Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) przed wysyłaniem danych na temat odwiedzin na stronie do Google Analytics.

Serwis wykorzystuje również usługi reklam internetowych w celu wyświetlania reklam Google Adesnse i DoubleClick dla reklamodawców. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.2.     Serwis może przekazywać część danych Użytkowników poza kraj zamieszkania Użytkownika. Dane osobowe przechowywane są na serwerach umieszczonych w Niemczech. Serwis ustanowił mechanizmy prawne w celu zagwarantowania, że prawa Użytkowników są chronione niezależnie od przekazania danych.

Jeżeli dane osobowe przekazywane są do krajów trzecich (krajów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym), przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie standardowych klauzul umownych ustanowionych przez Komisję Europejską (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm i https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

3.3.      Serwis może udostępniać dane Użytkowników stronom trzecim, takim jak organy ścigania, instytucje publiczne i rządowe lub prywatne strony procesowe, w kraju zamieszkania Użytkownika i poza nim, w celu przestrzegania wymogów prawa, regulacji i przepisów oraz ochrony uzasadnionych interesów i praw Serwisu

Serwis może udostępnić dane osobowe Użytkownika w dobrej wierze, gdy uzna, że konieczne jest takie działanie w celu:

3.3.1.   Wypełnienia obowiązku prawnego

3.3.2.   Ochrony lub obrony praw lub własności Serwisu

3.3.3.   Przeciwdziałania lub zbadania potencjalnego wykroczenia w Serwisie

3.3.4.   Ochrony osobistego bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu lub obywateli

3.3.5.   Ochrony przed odpowiedzialnością prawną

3.4.      Zgoda Użytkownika na warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz późniejsze przekazanie przez Użytkownika danych osobowych stanowi zgodę Użytkownika na przekazywanie tych danych w sytuacjach opisanych powyżej.

Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, Serwis może poprosić Użytkownika o wyrażenie zgody na przekazanie/ujawnienie danych. W każdym takim przypadku Serwis poda wyczerpujące wyjaśnienie, dlaczego i jakie dane muszą zostać przekazane/udostępnione przez Serwis.

3.5. W niektórych przypadkach, gdy jest to określone w ustawie i/lub umowie, Dostawcy mogą zbierać dane osobowe Użytkowników. W niektórych przypadkach Serwis może działać jako pośrednik w przekazywaniu takich danych, jednak Administracja w żaden sposób nie wykorzystuje ani nie przechowuje takich danych Użytkowników. Użytkownik, jako płatnik, który zleca transakcję płatniczą, potwierdza, że upoważnia Administrację do przekazania Dostawcy danych Użytkownika( płatnika), które towarzyszą takiej operacji.

          Dostawca może przetwarzać dane osobowe w celu:

3.5.1. zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem i jej wykonania – zgodnie z artykułem 6(1)(b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy);

3.5.2. wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego lub cywilnego – zgodnie z artykułem 6(1)(c) RODO (przetwarzanie, niezbędne do wykonania przez Administratora zobowiązania prawnego);

3.5.3. określenia roszczeń, ścigania lub obrony zgodnie z artykułem 6(1)(f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Dostawcy, jako administratora danych, co w tym przypadku jest możliwością skutecznego ustalenia wymagań, ich rozpatrzenia lub ochrony przed nimi);

3.5.4. w innych przypadkach przewidzianych w Polityce prywatności odpowiedniego Dostawcy.

          Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również osoby trzecie, współpracujące z Dostawcą:

          a) firma świadcząca usługi księgowe na rzecz Dostawcy-administratora;

          b) firma świadcząca usługi hostingu danych Dostawcy-administratora.

          c) inne osoby trzecie, wobec których Dostawca-administrator ma zobowiązanie prawne udostępniania danych.

          Dostawca zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie Regulaminu poufności lub zapewnienia dostępu do nich Użytkownikom.

          We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dostawcę-administratora, prosimy o kontakt z Dostawcą, którego dane kontaktowe wymienione są w Polityce prywatności takiego Dostawcy.

 

4.         Ochrona danych

Administrator danych podejmie wszelkie uzasadnione kroki, w tym techniczne i organizacyjne, w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, tak aby nieuprawnione strony trzecie nie miały do nich dostępu.

Serwis prowadzi weryfikację kandydatów do pracy przed ich zatrudnieniem lub przed zawarciem umowy z niezależnymi konsultantami (w zakresie dozwolonym lub ułatwionym przez prawo obowiązujące w danym kraju). Podpisywane są również umowy o zachowaniu poufności. Serwis przeprowadza regularne szkolenia w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

Wszelkie dane osobowa gromadzone i przetwarzane przez Serwis są przechowywane na jednym z kilku chronionych serwerów. Nikt spoza sieci korporacyjnej oraz konsultantów, którzy podpisali umowy o zachowaniu poufności, nie ma dostępu do serwerów.

Niemniej jednak, choć Serwis wprowadza zabezpieczenia przeznaczone do ochrony danych Użytkownika, żaden system bezpieczeństwa nie jest doskonały i Serwis nie może zagwarantować, że dane osobowe, podczas ich transmisji w Internecie lub przechowywaniu na serwerach i systemach należących do Serwisu, będą absolutnie bezpieczne przed ingerencją stron trzecich.

 

5.         Prawa ustawowe

5.1.      Serwis respektuje wszelkie prawa ustawowe upoważniające Użytkownika do przeglądania, modyfikowania i usuwania danych osobowych.

5.2.      Każdy Użytkownik może w ustawieniach swojego konta przeglądać, poprawiać lub usuwać dane, które zostały podane w Serwisie. Użytkownik może zmieniać swoje ustawienia na urządzeniu wyrażając zgodę lub jej brak na zbieranie danych osobowych i wyświetlanie powiadomień.

5.3. Aplikacje mobilne mają ustawienia uprawnień aplikacji dla poszczególnych typów danych i powiadomień takich jak lokalizacja i powiadomienia push. Należy pamiętać, że niektóre usługi mogą stracić pełną funkcjonalność po wyłączeniu niektórych funkcji.

5.4.      W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych ustawień, Użytkownik może zwrócić się do Serwisu na adres email: [email protected].

5.5.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownikowi przysługują następujące prawa (m.in.):

5.5.1.   Prawo dostępu do danych. Użytkownik może zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez Serwis oraz może sprawdzić, czy dane przetwarzane są przez Serwis zgodnie z prawem.

5.5.2.   Prawo do sprostowania danych. Użytkownik może poprawiać niekompletne lub nieaktualne dane. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności nowych danych.

5.5.3.   Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może zażądać usunięcia danych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis. Użytkownik ma również prawo żądać od Serwisu usunięcia danych, gdy są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy Serwis musi je usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

5.5.4.   Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (na przykład gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych). W niektórych przypadkach Serwis może wykazać, że istnieją ważne i uzasadnione przyczyny do przetwarzania danych, co ma nadrzędny charakter wobec praw i wolności Użytkownika.

5.5.5.   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych przez Serwis w następujących okolicznościach:

(a) kiedy dane osobowe są zdaniem Użytkownika nieprawidłowe, do momentu, kiedy zostaną one zweryfikowane przez Serwis;

(b) kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych, a Użytkownik nie zgadza się na ich usunięcie i zamiast tego wnosi o ograniczenie ich przetwarzania;

(c) kiedy dane osobowe nie są już potrzebne Serwisowi, jednak potrzebuje ich Użytkownik do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

(d) kiedy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia przez Serwis czy sprzeciw ten jest podstawny.

5.5.6.   Prawo do przenoszenia danych. Serwis ma obowiązek przekazania Użytkownikowi lub stronie trzeciej danych osobowych Użytkownika w powszechnie stosowanym formacie, który będzie możliwy do odczytania.

5.5.7.   Prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w sytuacjach, gdy Serwis potrzebuje takiej zgody na przetwarzanie danych. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem każdego przetwarzania danych przed wycofaniem zgody Użytkownika. Po wycofaniu zgody Serwis może nie być w stanie udostępniać Użytkownikowi wszystkich produktów lub usług.

5.6.      Należy pamiętać, że Serwis może odrzucić powyższe żądania z określonych przyczyn, między innymi, gdy takie żądanie jest niezgodne z prawem lub gdy narusza ono prawa innego Użytkownika lub strony trzeciej.

5.7.      W niektórych państwach Użytkownicy mają prawo do składania skarg do odpowiednich organów ochrony danych, gdy mają obawy związane ze sposobem przetwarzania ich danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Estoński Inspektorat Ochrony Danych (adres: 39 Tatari St., 10134 Tallinn, Estonia, email: [email protected], strona internetowa: https://www.aki.ee/).

 

6.         Wiadomości i powiadomienia

Niektóre sytuacje mogą wymagać kontaktu Serwisu z Użytkownikiem. Wiadomości mogą być dostarczane jako email, wiadomości push lub drogą telefoniczną, w celu udzielenia Użytkownikowi wsparcia lub w innych celach (na przykład aby dostarczyć Użytkownikowi informacje o produktach i funkcjach, które mogą być interesujące dla Użytkownika). Takie wiadomości mogą zostać przesłane do Użytkownika po uprzednio udzielonej przez Użytkownika zgodzie lub w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. Użytkownik może kontrolować otrzymywane emaile marketingowe i/lub wiadomości w swoich ustawieniach konta jak również poprzez kliknięcie linku „Wypisz mnie” zawartego w wiadomościach marketingowych email i innych wiadomościach.

Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie powiadomień, jest to równoznaczną zgodą na to, że Serwis zachowuje prawo przekazywania adresu email i numeru telefonu komórkowego użytkownika stronom trzecim w celu dostarczania przez nich powiadomień i wiadomości do Użytkownika.

W takiej sytuacji Użytkownik rozumie, potwierdza i wyraża zgodę na to, że otrzymywanymi wiadomościami mogą być, między innymi: propozycja zawarcia umowy z innymi Użytkownikami, oferty i komunikacja o innych charakterze informacyjnym i/lub reklamowym oraz inne wiadomości. Użytkownik rozumie, potwierdza i wyraża zgodę na to, że takie wiadomości i/lub ich części mogą mieć charakter reklamowy i zawierać oferty, informacje oraz inne wiadomości reklamowe.

Niektóre wiadomości mogą być publikowane w Serwisie (na przykład wiadomości od innych Użytkowników z propozycją kupna/sprzedaży lub niektóre wiadomości serwisowe). Reklamy publikowane w Serwisie traktuje się jako dostarczone do Użytkownika w momencie ich publikacji w Serwisie.

Niektóre wiadomości są związane z usługą i są niezbędne do świadczenia przez Serwis usług i/lub egzekwowania Umowy Użytkownika (nie są to wiadomości marketingowe, na przykład wiadomości email związane z kontem Użytkownika, powiadomienia w zakresie bezpieczeństwa itp.). Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie przez innych Użytkowników i/lub systemy automatyczne (roboty).

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie numerów telefonicznych i adresów email umieszczonych przez Użytkownika na stronach Serwisu przez innych Użytkowników i/lub roboty.

 

7.         Dostęp do danych i usuwane danych Użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zażądać dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.

W celu ułatwienia dostępu, podglądu i uaktualnienia danych osobowych (w stosownych przypadkach) oraz w celu aktualizacji preferencji dotyczących subskrypcji, Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto i przejść do „Ustawień Konta”.

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swojego konta bez podania przyczyny. Jeżeli Użytkownik chce usunąć konto, dane lub cofnąć zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik powinien przesłać swoje żądanie na następujący adres email: [email protected].

Należy pamiętać, że Serwis nie będzie w stanie zapewnić dostępu do usług po wycofaniu zgody przez Użytkownika. Serwis nie będzie również w stanie zapewnić niektórych usług po usunięciu konta/danych przez Użytkownika.

W celu zapewnienia ochrony Użytkownikom, pracownicy ds. wsparcia technicznego mogą odpowiadać na żądanie dotyczące danych osobowych przesłane z adresu email przypisanego do konta Użytkownika. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika przed spełnieniem żądania.  Serwis zrobi wszystko co w jego mocy, by spełnić żądanie Użytkownika jak najszybciej, jednak może to wymagać czasu.

 

8.         Przechowywanie danych

Serwis przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo, jak jest to konieczne z uzasadnionych przyczyn biznesowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące regulacje prawne.

W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika, Serwis zachowa niektóre dane do celów analitycznych i prowadzenia dokumentacji, jak również w celu zapobiegania oszustwom, egzekwowania Umowy Użytkownika, a także w przypadku niewyjaśnionej kwestii, roszczenia lub sporu, dla których Serwis musi przechowywać odpowiednie dane do czasu ich rozwiązania, oraz w sytuacjach, gdy Serwis musi przechowywać dane zgodnie z obowiązującym prawem (na przykład zgody Użytkowników na warunki Polityki Prywatności).

Dane osobowe są usuwane lub stają się anonimowe, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Przechowywanie danych przekazanych stronom trzecim na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności podlega politykom prywatności stron trzecich.

 

9.         Postanowienia końcowe

9.1.      Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność i wiarygodność wszelkich dostarczonych przez siebie danych i informacji.

9.2.     Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia. Serwis nie będzie świadomie zbierał danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia, jeżeli korzystają one z Serwisu.

9.3.      Administrator danych może wprowadzić zmiany, usunąć lub uaktualnić zasady niniejszej Polityki Prywatności. Serwis poinformuje o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności poprzez wysłanie wiadomości lub drogą email.

9.4.      W przypadku pytań lub zażaleń, Użytkownik może skontaktować się z działem wsparcia poprzez email:

            [email protected]

            lub drogą pocztową na poniższy adres:

            Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia.